ÁSZF

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Megbízóval a 5.1. pont alapján megkötött szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Megbízó a szerződéses ajánlat elfogadásával, a 5.1. pontban meghatározott módon, elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a külön nem szabályozott rendelkezések tekintetében. A Megbízó, a szerződéses ajánlat elfogadásával és a szolgáltatás igénybevételével, aláveti magát az ÁSZF rendelkezéseinek. Az ÁSZF jelenleg hatályos szövege elérhető a Megbízott honlapján (www.befele.hu), illetve a Megbízó kérésére a Megbízott nyomtatott formában is rendelkezésre áll.

1. A Megbízott

1.1. A Megbízott a BEFELE.HU weboldal tulajdonosa és üzemeltetője Bárányos Edit E.V. (székhelye: 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 161., e-mail címe: [email protected], telefonszáma: +36 70 628 5188).

amely vállalkozó nyilvántartott tevékenységi körei között szerepel a Megbízóval kötött egyedi szerződésben meghatározott tevékenység.

1.2. A Megbízott egyben rögzíti, hogy rendelkezik a szerződéses tevékenységhez szükséges megfelelő szakismerettel és a tevékenység magas színvonalú ellátásához szükséges megfelelő szakértelemmel.

2. A Megbízott felelősségi köre

2.1. A Megbízott felelősséget vállal minden olyan kárért, amely a szakmai szabályok megsértéséből ered, kifejezetten a saját érdekkörében felmerülő okok miatt, és amely a Megbízónak okozott.

2.2. A Megbízott mentesül a felelősség alól, ha igazolja, hogy eljárt a szakmai szabályoknak megfelelően, valamint hogy a keletkezett kár nem neki felróható okok miatt következett be.

3. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) érvényessége és hatálya

3.1. A Megbízott a tevékenységi körében meghatározott szolgáltatásokat az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) alapján nyújtja.

3.2. Az ÁSZF hatálya kiterjed a teljes szolgáltatásra, valamint annak jövőbeli módosításaira is.

3.3. A Megbízott a szolgáltatás bármilyen jövőbeli bővítését vagy módosítását az ÁSZF rendelkezéseinek figyelembevételével hajtja végre.

3.4. A Megbízott fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek kiegészítésére vagy megváltoztatására. Az ÁSZF szabályait a Megbízott minden módosítás után egységes szerkezetben foglalja össze, majd az interneten, a www.befele.hu oldalon folyamatosan biztosítja a Megbízók számára a megismerést.

4. A Megbízó

4.1. A Megbízott a szolgáltatását kizárólag természetes személyek részére nyújtja. A Megbízó lehet magánszemély, de csak akkor veheti igénybe a szolgáltatást, ha betöltötte a 18. életévét, és rendelkezik teljes cselekvőképességgel.

4.2. A Megbízót, valamint a szolgáltatás igénybevevőjét (ha ezek különböznek egymástól), a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) kötelezik. A Megbízó, illetve az igénybevevő, a szerződéses ajánlat elfogadásával és a szolgáltatás igénybevételével elismeri, hogy megismerte az ÁSZF rendelkezéseit, és kötelezőnek fogadja el azokat.

4.3. A Megbízó köteles időben átadni a szükséges információkat a Megbízottnak annak érdekében, hogy elősegítse a szerződéses tevékenység végrehajtását. Ha a Megbízó nem teljesíti vagy késedelemmel teljesíti az információk átadását, akkor a Megbízottat nem terheli felelősség a késedelmes teljesítésért, amely abból ered.

5. A felek közötti szolgáltatási jogviszony létrejötte, az egyedi (Megbízási) szerződés, az egyedi szerződés és az ÁSZF kapcsolata

5.1. A Megbízott és a szolgáltatását igénybe venni kívánó Megbízó között megbízási (szolgáltatási) jogviszony jön létre. A Megbízó ajánlata, amelyet a Megbízott elfogad, az általuk kötött egyedi szerződés részét képezi. A szerződés az ott meghatározott tartalommal és feltételekkel jön létre. Azokban a kérdésekben, amelyeket az egyedi szerződés nem szabályoz, az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseit kell alkalmazni, amelynek megismerését és elfogadását a Megbízó a szolgáltatási ajánlat elfogadásával és a szolgáltatás igénybe vételével elismeri.

5.2. A szolgáltatási ajánlat elfogadása a szolgáltatás típusától függően tartalmazza a Megbízó nevét, címét, e-mail címét, valamint szükség esetén az adatokat, amelyek a szolgáltatás díjának számlázásához szükségesek.

5.3. A szolgáltatási ajánlat tartalmazza a Megbízott által vállalt szolgáltatások körét, amelyeket teljesíteni köteles. A szolgáltatások körét a jogszabályok, a szakmai szokások és a magyar nyelv szabályai szerint kell értelmezni, és ezen kívül nincs lehetőség kiterjesztésre.

5.4. A szolgáltatási ajánlat tartalmazza a szolgáltatás típusától függően a szolgáltatás teljes díját, a díjváltoztatás lehetőségét és eseteit. Amennyiben a felek másként nem állapodnak meg, a díjváltoztatás csak a szerződés módosításával lehetséges.

6. A Szolgáltatás

6.1. A Megbízott a Megbízó részére csoportos és egyéni coachingot, online coach képzést, video tanfolyam szolgáltatást, valamint rendszeres hírlevél küldést nyújt.

6.1.1. Csoportos és egyéni coaching szolgáltatás

A szolgáltatás igénybevételéhez a Megbízó és a Megbízott között egyedi szerződés jön létre. A szerződés tartalmazza a Megbízott által nyújtott szolgáltatás részletes feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit, valamint a szolgáltatás díját. A szerződés tartalmazza a Megbízó számlázáshoz szükséges adatokat (magánszemély esetén a nevet, anyja nevét, születési időt, címet és bankszámlaszámot, jogi személy esetén a jogi személy elnevezését, székhelyet, képviselő nevét és adószámot).

6.1.2. Online Coach képzés

A képzés igénybevételéhez a Megbízó és a Megbízott között egyedi szerződés jön létre írásban. A szerződés tartalmazza a Megbízott által nyújtott szolgáltatás részletes feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit, valamint a szolgáltatás díját. A szerződés tartalmazza a Megbízó számlázáshoz szükséges adatokat (magánszemély esetén a nevet, anyja nevét, születési időt, címet és bankszámlaszámot, jogi személy esetén a jogi személy elnevezését, székhelyet, képviselő nevét és adószámot).

6.1.3. Video tanfolyam szolgáltatás

A video tanfolyam keretében a Megbízott előre meghatározott időpontokban és időtartamban előadásokat tart a szolgáltatás igénybevevői számára, amelyet online közvetítés útján lehet megtekinteni az interneten. A részvételhez a Megbízóknak a weblapon kell regisztrálniuk a nevüket és e-mail címüket megadva.

A video tanfolyam szolgáltatás díjmentesen vehető igénybe.

6.1.4. Hírlevél küldés

Az ajánlott hírlevél megrendeléséhez a Megbízó kitölti a levélküldésre vonatkozó megrendelőlapot. A megrendelőlapon szükséges megadni a Megbízó nevét és e-mail címét.

6.2. A szerződés a szolgáltatás igénybevételéhez a szolgáltató ajánlatának a weblapon történő elfogadásával, a megrendelőlap kitöltésével, a szolgáltató ajánlatának elfogadásával és a szolgáltatás díjának egyidejű átutalásával, valamint a megbízási szerződés mindkét fél általi aláírásával, vagy a megrendelőlap kitöltésével és elküldésével jön létre.

7. A Felek jogai és kötelezettségei

7.1. A Megbízott jogai és kötelezettségei

7.1.1. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a meghirdetett és a Megbízó által igénybe vett szolgáltatást a lehető legmagasabb színvonalon nyújtja, figyelembe véve a szakma szabályait és szabványait.

7.1.2. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott információk, adatok, leírások és módszerek a szakma szabványainak és a jogszabályoknak megfelelően, valamint az etikai szabályokat betartva kerülnek átadásra.

7.1.3. A Megbízott nem vállal kötelezettséget semmilyen eredmény bekövetkeztére az átadott információk, adatok és módszerek hasznosításával vagy alkalmazásával kapcsolatban. A sikeresség nem garantált, és a Megbízottat nem lehet felelősségre vonni az eredményért.

7.1.4. Az időponthoz kötött szolgáltatások esetén a Megbízott jogosult az ajánlatban meghatározott időpontok módosítására, amennyiben legalább 24 órával a változás előtt értesíti erről a Megbízót.

7.1.5. A Megbízott jogosult az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, amelyet közzé kell tennie a befele.hu oldalon, a változás hatálybalépésével együtt.

7.2. A Megbízó jogai és kötelezettségei

7.2.1. A Megbízó jogosult az általa megrendelt szolgáltatást igénybe venni.

7.2.2. A Megbízó jogosult a szolgáltatás során kapott információkat, adatokat és módszereket saját képzési céljaira felhasználni.

7.2.3. A Megbízó nem jogosult az általa kapott információkat, adatokat és módszereket továbbértékesíteni, saját szellemi termékként hivatkozni, vagy más célokra felhasználni, amelyek eltérnek a saját képzésétől.

7.2.4. A Megbízó köteles az általa megadott adatokban bekövetkező változásokat haladéktalanul közölni a Megbízottal.

8. A szerződés megszűnése

8.1. A megbízási szerződés megszűnhet:

  1. a) A felek közös megegyezése alapján. b) Azonnali hatállyal történő felmondás esetén. c) A Megbízott jogutód nélküli megszűnésével vagy a Megbízó természetes személy halálával. d) A bíróság jogerős határozata alapján.

8.1.1. A szerződés megszűnik, amennyiben a felek ebben megegyeznek. Ebben az esetben a már teljesített szolgáltatások ellenértékét a feleknek el kell számolniuk egymással.

8.1.2. Ha valamelyik fél súlyosan megszegi a szerződésben foglalt lényeges kötelezettségeit, a másik fél jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést írásban, és kártérítést követelhet. Lényeges kötelezettségnek számít a Megbízó részéről a szolgáltatáshoz szükséges adatok és dokumentumok megfelelő átadása, valamint a megbízási díj időben történő fizetése. A Megbízott részéről lényeges kötelezettség az ajánlott szolgáltatás teljes körű nyújtása a Megbízó részére.

8.1.3. A Megbízott jogutód nélküli megszűnésével, illetve a Megbízó halálával a szerződés megszűnik.

8.1.4. A szerződés megszűnik, ha a bíróság jogerős határozattal így rendelkezik. Ebben az esetben azonban a már teljesített szolgáltatásokkal el kell számolni.

8.2. A szerződés megszűnésekor a Megbízó által átadott regisztrációs anyagok visszakerülnek hozzá. A Megbízottnak a megszűnéstől számított 3 munkanapon belül kötelessége visszaszolgáltatni ezeket vagy a Megbízó kérésére megsemmisíteni.

9. Adatvédelem

9.1. A természetes személy Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízási szerződés aláírása egyben az adatvédelmi nyilatkozat elfogadását is jelenti, amelynek alapján a Megbízott jogosult kezelni a Megbízó által megadott személyes adatokat a szolgáltatás nyújtása céljából. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amelyből a Megbízó azonosítható. Az adatok kezelése magába foglalja azok tárolását és a szolgáltatás céljára történő feldolgozását.

9.2. A Megbízott kizárólag a szolgáltatás érdekében jogosult felhasználni a Megbízó adatait, és csak a Megbízó engedélye alapján hivatkozhat rájuk referencia adatként.

9.3. A Megbízott köteles részletes tájékoztatást nyújtani az adatkezelés módjáról a Megbízó kérésére.

9.4. Amennyiben a szerződés megszűnik, a Megbízott köteles törölni a Megbízó személyes adatait az adatbázisából.

9.5. A Megbízott adatkezelésének részletes szabályai megtalálhatók az Adatkezelési tájékoztatóban, amely elérhető a Megbízott honlapján (www.befele.hu).

10. Linkek

 10.1. A befele.hu weboldalon más weboldalakra mutató linken esetén a Megbízott nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával, és az ott található információkkal kapcsolatban. 

10.2. A Megbízó saját maga felelős minden linkre kattintásért. Megbízott kifejezetten elhárít minden felelősséget azon károkért, amit a weboldalán található linkeken elérhető más honlapok okoznak, vagy okozhatnak a Megbízónak.

11. Szerzői jogok

11.1. A befele.hu weboldalon található anyagok, információk és más szöveges tartalmak, valamint a vállalkozó által rendelkezésre bocsátott anyagok olyan szellemi alkotásoknak minősülnek, amelyekhez minden szerzői jog a Megbízott Vállalkozó tulajdonában áll.

11.2. A weboldalon és a Megbízott által rendelkezésre bocsátott anyagokat kizárólag a Megbízó a saját céljaira használhatja fel a Megbízott által nyújtott szolgáltatással összefüggésben. Az anyagok egészének vagy részeinek sokszorosítása, másolása, bármilyen más műben történő felhasználása vagy idézése kizárólag a tulajdonos engedélyével lehetséges. Ennek hiányában ezek az tevékenységek jogsértőek.

11.3. A 11.1. és 11.2. pontban foglalt szerzői jogok megsértését a Megbízott súlyos kötelezettség megsértésnek tekinti, amely azonnali hatályú szerződésmegszüntetést és kártérítési igényt vonhat maga után.

12. Záró rendelkezések

12.1. A felek elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni közöttük felmerült vitáikat. Amennyiben a békés rendezés eredménytelen, a peres út áll rendelkezésre, és hatáskörtől függően a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

12.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ii.26.) Kormányrendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2023. 03. 30.

Scroll to Top

Íratkozz fel a hírlevelünkre

Értesülj a legújabb bejegyzésekről, eseményekről és további információkról amelyek segíthetnek neked a kihívásaid megoldásában.